المواد المدرسة خلال المسار الدراسي طور الليسانس جيولوجيا

.......................................................................................

S 1

UF11

coef 4

F111

géologie 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00 6h00

S 1

UM11

coef 3

M111

Biologie 1

منهجية

CM TD TP Atelier Total
3h00 1h30 4h30

S 1

UM11

coef 2

M112

Mathématique 1

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h302 1h30 3h00

S 1

UM11

coef 2

M112

Physique 1

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UM11

coef 2

M112

Chimie 1

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UD1 1

coef 1

D311

Conférences et séminaires 1

استكشافية

1h30
CM TD TP Atelier Total
1h30

S 1

UT11

coef 2

T111

Informatique 1

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UT11

coef 1

T112

Techniques d'expression 1

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UF21

coef 4

F211

géologie 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00 6h00

S 2

UM21

coef 3

M211

Biologie 2

منهجية

CM TD TP Atelier Total
3h00 1h30 4h30

S 2

UM21

coef 2

M212

Mathématique 2

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UM21

coef 2

M112

Physique 2

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UM21

coef 2

M112

Chimie 2

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UD2 1

coef 1

D211

Conférences et séminaires 2

استكشافية

1h30
CM TD TP Atelier Total
1h30

S 2

UT21

coef 2

T211

Informatique 2

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UT21

coef 1

T212

Techniques d'expression 2

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 3

UF31

coef 2

F311

Cristallographie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UF32

coef 3

F312

Minéralogie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 3h00 4h30

S 3

UF31

coef 3

F321

Tectonique 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 3h00 4h30

S 3

UF32

coef 2

F322

Géologie de lalgérie 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 3

UF31

coef 2

F331

Stratigraphie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 3

UF32

coef 3

F332

Paléontologie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 3h00 4h30

S 3

UT31

coef 1

T311

Informatique 3

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UT31

coef 1

T311

Langue anglaise 1

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 4

UF41

coef 3

F411

Pétrologie des roches magmatiques

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 3h00 4h30

S 4

UF41

coef 1

F412

Pétrologie des roches métamorphiques

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 4

UF41

coef 1

F413

Géochimie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 4

UF42

coef 3

F421

Tectonique 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 3h00 4h30

S 4

UF42

coef 1

F422

Géologie de l'algérie 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 4

UF43

coef 2

F431

Pétrologie des roches sédimentaires

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UF43

coef 2

F432

Sédimentologie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UM41

coef 2

M411

Stage de terrain

منهجية

CM TD TP Atelier Total

S 4

UT41

coef 1

T411

Ethique et déontologie

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 4

UT42

coef 2

T421

Gestion des bases de données et SIG

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UT42

coef 2

T421

Géophysique

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UT42

coef 2

T421

Géologie appliquée

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 5

UF51

coef 4

F511

Géologie historique

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00 6h00

S 5

UF51

coef 3

F512

Sédimentologie-2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 1h30 4h30

S 5

UF52

coef 3

F521

Géodynamique globale et métamorphisme

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 1h30 4h30

S 5

UF52

coef 3

F522

Géomorphologie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 3h00 4h30

S 5

UM51

coef 3

M511

Géophysique

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 1h30 4h30

S 5

UM52

coef 1

M521

Méthodes d'étude

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 5

UT51

coef 1

T511

Informatique et statistiques

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 6

UF61

coef 3

F611

Méthodes géophysiques

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 6

UM61

coef 2

M611

Stage de terrain

منهجية

CM TD TP Atelier Total

S 6

UT61

coef 2

T611

Informatique et statistiques

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 6

UT62

coef 1

T621

Anglais

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 6

Uo61

coef 5

O611

Sédimentologie 3

أفقية

CM TD TP Atelier Total
4h30 3h00 7h30

S 6

Uo62

coef 5

O621

Paléontologie 2

أفقية

CM TD TP Atelier Total
4h30 3h00 7h30