المواد المدرسة خلال المسار الدراسي طور الليسانس جغرافيا و التهيئة العمرانية

.......................................................................................

S 1

UF11

coef 4

F111

Analyse de l'epace géographique 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00 6h00

S 1

UF11

coef 2

F121

Géologie générale

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UF11

coef 2

F122

Techniques cartographiques

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UM11

coef 2

M111

Biologie

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UM11

coef 2

M112

Chimie

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UM11

coef 2

M113

Mathématique 1:Analyse mathématique

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UM11

coef 2

M114

Physique 1

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UD11

coef 1

D111

Séminaires et conférences

استكشافية

CM TD TP Total
1h30 1h30

S 1

UT11

coef 1

T111

Informatique 1

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 1

UT11

coef 1

T112

Langue française 1

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UF21

coef 4

F211

Analyse de l'epace géographique et aménagement du territoire 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00 6h00

S 2

UF22

coef 3

F221

Urbanisme

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UF22

coef 3

F222

Cartographie thématique

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 3h00 4h30

S 2

UM21

coef 2

M211

Mathématique 2 statistiques

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UM21

coef 2

M212

Population,habitat et activités

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 1h30 3h00

S 2

UM21

coef 2

M213

Physique 2

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UD21

coef 2

D111

Notion de développement durable

استكشافية

CM TD TP Total
1h30 1h30

S 2

UT21

coef 1

T211

Informatique 2

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UT21

coef 1

T212

Langue ètrangère

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 3

UF31

coef 2

F311

Elements de géomorphlogie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UF32

coef 2

F312

Hydrologie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UF31

coef 2

F313

Bioclimatologie

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UF32

coef 2

F321

Villes et régions

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UF32

coef 2

F322

Analyse démographique

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UM31

coef 2

M311

Topographie

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UM31

coef 2

M312

Télédétection

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UM31

coef 2

M313

Introduction aux systémes d'information géographique

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UD3 1

coef 1

D311

Economie

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 3

UT31

coef 1

T311

Langue 3

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 4

UF41

coef 2

F411

Algérie espace et société

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UF41

coef 2

F412

Eau et développement

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UF42

coef 2

F421

Milieux physiques

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UF42

coef 2

F422

Milieux rural

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UF42

coef 2

F423

Milieux urbain

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UM41

coef 2

M411

Techniques d'enquètes

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UM41

coef 2

M412

Stage de terrain

منهجية

CM TD TP Atelier Total

S 4

UD3 1

coef 1

D411

Sociologie

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 4

UT41

coef 1

T411

Ethique et déontologie

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 4

UT41

coef 1

T412

Langue ètrangère

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 5

UF51

coef 3

F511

Techniques et pratiques de l'aménagement

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 3h00 4h30

S 5

UF51

coef 2

F512

Politiques d'aménagement du territoire

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 5

UF52

coef 2

F521

Réseaux et territoire

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 5

UF52

coef 2

F522

Mobilité et transports

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 5

UM51

coef 2

M511

Atelier

منهجية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 5

UM51

coef 2

M512

Applications des SIG

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 5

UD5 1

coef 2

D511

Equipements et services

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 5

UT51

coef 1

T511

Langue étrangère

أفقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 6

UF61

coef 2

F611

Gouvernance et développement local

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 6

UF61

coef 2

F612

Activités et organisation de l'espace

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 6

UF62

coef 2

F621

Risques et vulnérabilité territoriale

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 6

UF62

coef 2

F622

Envirinnement

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 6

UM61

coef 1

M611

Méthodes de recherche

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 6

UM61

coef 3

M612

Stage de terrain

منهجية

CM TD TP Atelier Total

S 6

UD6 1

coef 1

D611

Territoires et mondialisation

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30