المواد المدرسة خلال المسار الدراسي طور الماستر هندسة معمارية

.......................................................................................

S 1

UE 1

coef 2

F111

Théorie de projet 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 1

UE 1

coef 6

F112

Projet 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
6h00 6h00

S 1

UE 1

coef 4

F121

Construction 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 1

UE 1

coef 2

F131

Génie urbain 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00 3h00

S 1

UE 1

coef 2

F132

Planification et aménagement spatial 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00 3h00

S 1

UE1

coef 2

M111

Méthodologie du mémoire

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 1

UE1

coef 1

M112

Langue anglaise 1

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 1

UE1

coef 3

D111

Histoire de l'architecture

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UE1

coef 2

T111

Structures spéciales

افقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UE1

coef 2

T112

Equipements spéciaux

افقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UE 1

coef 1

F211

Théorie de projet 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE 1

coef 3

F212

Projet 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
6h00 6h00

S 2

UE 1

coef 3

F221

Construction 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 2

UE 1

coef 2

F231

Génie urbain 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE1

coef 2

M211

Méthodologie du mémoire

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE1

coef 1

M212

Langue anglaise 2

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE1

coef 3

D211

Protection de l'environement et développement durable

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UE1

coef 2

D212

Construction,ambiances et drabilité

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UE1

coef 2

D213

HQE et nouvelles techniques de construction

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UE11

coef 1

T211

Restauration et réhabilitation architecturale

افقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE1

coef 3

T212

Economie de projet

افقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UE1

coef 3

T213

Stage 1

افقية

CM TD TP Atelier Total
Mise en situation professonnelle(15jours soie 60 h)

S 3

UE 1

coef 5

F311

Séminaire:Architecture et durabilité architecturale

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00 6h00

S 3

UE 1

coef 7

F312

Projet:Architecture et durabilité architecturalr

اساسية

CM TD TP Atelier Total
7h30 7h30

S 3

UE1

coef 2

M311

Modélisation en architecture et en urbanisme

منهجية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 3

UE1

coef 2

M312

Espace verts

منهجية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 3

UE1

coef 3

D311

Science pour l'architecture

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UE1

coef 2

D212

Stratégie pour un environement construit durable

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 4

UE 1

coef 4

F411

Séminaire:Architecture et durabilité architecturale

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00 6h00

S 4

UE 1

coef 8

F412

Projet 4

اساسية

CM TD TP Atelier Total
7h30 7h30

S 4

UE 1

coef 6

F413

Stage 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
21 jours 21 jours

S 1

UE 2

coef 2

F111

Théorie de projet 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 1

UE 2

coef 6

F112

Projet 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
6h00 6h00

S 1

UE 2

coef 4

F121

Construction 5

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 1

UE 2

coef 2

F131

Génie urbain 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00 3h00

S 1

UE 2

coef 2

F132

Planification et aménagement spatial 3

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 1

UE2

coef 3

D111

Histoire de l'architecture en algérie

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UE2

coef 2

T111

Structures spéciales

افقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UE2

coef 2

T112

Equipements spéciaux

افقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 1

UE2

coef 2

M111

Méthodologie du mémoire 1

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30/15j

S 1

UE2

coef 1

M112

Langue anglaise 3

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE 2

coef 1

F211

Théorie de projet 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE 2

coef 3

F212

Projet 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
6h00 6h00

S 2

UE 2

coef 3

F221

Construction 6

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 2

UE 2

coef 2

F231

Génie urbain 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE2

coef 2

D211

Programmation 1

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30/15j 1h30/15j 3h00/15j

S 2

UE2

coef 2

D211

Maitrise du projet 1

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 2

UE2

coef 3

D211

Gestion du projet 1

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30/15j 1h30/15j 3h00/15j

S 2

UE2

coef 2

M111

Méthodologie du mémoire 2

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30/15j 1h30/15j

S 2

UE2

coef 1

M212

Langue anglaise 4

منهجية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE2

coef 1

T211

Réglementation

افقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE2

coef 3

T212

Economie du projet

افقية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30

S 2

UE2

coef 3

T213

Stage 2

افقية

CM TD TP Atelier Total
30 jours 30 jours

S 3

UE 2

coef 5

F311

Séminaire conduite du projet 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00 6h00

S 3

UE 2

coef 7

F312

Projet conduite du projet 1

اساسية

CM TD TP Atelier Total
7h30 7h30

S 3

UE2

coef 3

D311

Programmation 2

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UE2

coef 4

D311

Maitrise d'ouvrage 2

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30 3h00

S 3

UE2

coef 4

D211

Gestion du projet 2

استكشافية

CM TD TP Atelier Total
1h30 1h30/td> 3h00

S 3

UE2

coef 2

T311

Modélisation en architecture et en urbanisme

افقية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 3

UE2

coef 3

T312

Système d'information géographique SIG

افقية

CM TD TP Atelier Total
3h00 3h00

S 4

UE 2

coef 4

F411

Séminaire conduite du projet 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
3h00 1h30 4h30

S 4

UE 2

coef 8

F412

Projet conduite du projet 2

اساسية

CM TD TP Atelier Total
18h00 18h00

S 4

UE 2

coef 3

F412

Stage 3

اساسية

CM TD TP Atelier Total
30jours 30jours